Eğitmen Sözleşmesi

Bu sözleşme Eğitmen-NATRON DANIŞMANLIK ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

TARAFLAR:

Taraf 1: NATRON DANIŞMANLIK EĞİTİM MAKİNA İMALAT SAN. VE TİC. LTD.
Altayçeşme Mah. Çam Sk. No:16 Dap Royal Center Kat:15 Daire:55 Maltepe/İST
Telefon: 0216 573 64 79
Email: iletisim@videoegitim.com
Taraf 2: EĞİTMEN …………………………………………….


1. Konu ve Kapsam: Eğitmen’in eğitim ve danışmanlık için vereceği hizmetlerinin tanımlanması ve ne şekilde işletileceği, çalışma şekil ve koşulları, üretilen her türlü eser üzerindeki hakların sahipliğinin belirlenmesi bu Sözleşme’nin konusunu oluşturur.
2. Tarafların Yükümlülükleri:
2.1. Eğitmen, NATRON DANIŞMANLIK EĞİTİM MAKİNA İMALAT SAN. VE TİC. LTD. “nin yasal menfaatleri doğrultusunda her türlü işbirliğine açık olduğunu kabul ve taahhüt eder.
2.2. Eğitmen, sözleşmede belirlenen amaçlar doğrultusunda NATRON DANIŞMANLIK EĞİTİM MAKİNA İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ile tam bir işbirliği içinde çalışmayı, verdiği hizmetin kalitesini korumak ve yükseltmek için her türlü çabayı göstermeyi, NATRON DANIŞMANLIK EĞİTİM MAKİNA İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ile işbirliği içinde özel üretilmiş, pazarlanmış veya NATRON DANIŞMANLIK EĞİTİM MAKİNA İMALAT SAN. VE TİC. LTD. tarafından özel lansmanı yapılmış olan eğitimleri NATRON DANIŞMANLIK EĞİTİM MAKİNA İMALAT SAN. VE TİC. LTD. onayı olmaksızın, doğrudan rakip durumda olan diğer kuruluş veya organizasyonlarda tanıtmamayı veya hizmete sunmamayı; özellikle doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi, tanımlanan hizmetin yürütülmesinde NATRON DANIŞMANLIK EĞİTİM MAKİNA İMALAT SAN. VE TİC. LTD. tek sorumlu olarak görmeyi; kabul ve taahhüt eder. 2.3. Kaliteli içerik için doğru ve kaliteli bilgi ön koşuldur. Bu sebeple Eğitmen, NATRON DANIŞMANLIK EĞİTİM MAKİNA İMALAT SAN. VE TİC. LTD”ye. ileteceği materyallerin (videolar, eğitim içerikleri, yazılar, görseller vb.) yoğunluğu ve kalitesi konusunda özen göstermeyi kabul ve taahhüt eder.
2.4. Eğitmen; NATRON DANIŞMANLIK EĞİTİM MAKİNA İMALAT SAN. VE TİC. LTD.”ye devir ettiği haklar bakımından, eser üzerinde üçüncü kişilerin herhangi bir hakkının bulunmadığını, işbu sözleşme ile NATRON DANIŞMANLIK EĞİTİM MAKİNA İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ye devrettiği hakların kendisine ait olduğunu ve daha önce hiç kimseye bu hakları devretmediğini; üçüncü kişilerin eserin tümü ya da bir bölümü üzerinde herhangi bir hak iddia etmesi durumunda bundan doğabilecek tazminat ve diğer yasal sorumlulukların kendisine ait olacağını; NATRON DANIŞMANLIK EĞİTİM MAKİNA İMALAT SAN. VE TİC. LTD. bu durumda uğrayabileceği her türlü zararı da tazmin edeceğini ve NATRON DANIŞMANLIK EĞİTİM MAKİNA İMALAT SAN. VE TİC. LTD. bu nedenle işbu sözleşmeyi feshetme yetkisinin de bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.
3. Gizlilik
Eğitmen, NATRON DANIŞMANLIK EĞİTİM MAKİNA İMALAT SAN. VE TİC. LTD. tarafından kendisine sunulan içerik, metni, tasarımı, yazılımı ile işbirliği içerisinde üretilen içeriği, tüm bu şekildeki yaratıcı çalışma ürünlerinin gizliliğine uymayı, kabul edilmeyenleri kullanmamayı ve üçüncü kişilerle NATRON DANIŞMANLIK EĞİTİM MAKİNA İMALAT SAN. VE TİC. LTD. onayı olmaksızın paylaşmamayı taahhüt eder.
4.< Komisyonu ve / veya Ücretinin Kapsamı ve Uygulaması
İşbu sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek satışlara ilişkin olarak NATRON DANIŞMANLIK EĞİTİM MAKİNA İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ve Eğitmen arasındaki ücret Eğitmenin eğitim seti eklerken belirlediği satış fiyatının %40”ı eğitmene %8”i KDV %20 Gelir Vergisi %32 NATRON DANIŞMANLIK EĞİTİM MAKİNA İMALAT SAN. VE TİC. LTD. kalacaktır.
5. Hakların Geçerliliği
NATRON DANIŞMANLIK EĞİTİM MAKİNA İMALAT SAN. VE TİC. LTD. belirlenen ücret ödendiği takdirde eğitmenden sözleşme süresi dahilinde üretilmiş veya başlanmış ürün ve hizmetlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) gereğince mali hakları devralmış sayılır. NATRON DANIŞMANLIK EĞİTİM MAKİNA İMALAT SAN. VE TİC. LTD. eğitmenden alınan içeriklerin kopyalanması, çoğaltılması, satılması, üçüncü kişiler ile paylaşılması hakkına sahiptir. Sözleşme kapsamında anılan, kullanımı yada devri söz konusu olan haklar, FSEK’te belirlenen eser sahipliği ve yine FSEK’te belirlenen mali haklardır.
6. Deliller
Bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğabilecek uyuşmazlıklarda NATRON DANIŞMANLIK EĞİTİM MAKİNA İMALAT SAN. VE TİC. LTD. nin ticari defterleri, kayıtları ve elektronik ortamdaki kayıtları ile internet ortamındaki kayıtları HMK’nun ilgili hükümleri bağlamında kesin delil olacaktır. EĞİTMEN bu kayıtların sağlıklı tutulup tutulmadığı konusunda teklifte bulunamaz, kendi kayıt ve defterlerini delil olarak ileri süremez. Ayrıca EĞİTMEN bu kayıt ve belgelere karşı her türlü itiraz hakkından peşinen feragat eder. EĞİTMEN işbu delil sözleşmesini içeren hükmün aksine bir iddiada ve delil sunma talebinde bulunamaz.
7.Tebligat
Tarafların tebligat adresleri yukarıda belirtilenler olup, adres değişikliği diğerine yazılı olarak bildirilmedikçe bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

8. Sözleşme’nin Sona Erdirilmesi
EĞİTMEN ve NATRON DANIŞMANLIK EĞİTİM MAKİNA İMALAT SAN. VE TİC. LTD. proje ve hizmetlerin devamlılığı ilkesini düşünerek, tarafların maddi manevi kayba uğramamasını gözetmek suretiyle, herhangi bir sebep göstermeksizin 90 (doksan) gün önceden yazılı ihtar yapmak suretiyle sözleşmeyi feshedebilir. İşbu Sözleşme’nin feshi durumda yürürlükte olan işlerin bitirilmesi, karşılıklı mutabakatla düzenlenecek bir protokol ile yürütülür.
9. Uyuşmazlıkların Çözümü
İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Tarafların karşılıklı rıza ve muvafakatlerine dayalı olarak hazırlanan işbu sözleşme 9(dokuz) maddeden oluşmaktadır.